DAPPER tekst en web

Algemene Voorwaarden

 

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende leveringen en diensten tussen DAPPER tekst en web en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1 Geheimhouding

DAPPER tekst en web verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan zij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft ook na beƫindiging van de opdracht van kracht.

Artikel 2 Offerte

A. Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor de duur van een maand, tenzij anders is aangegeven op de offerte. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Deze geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden.
B. In de offerte staat een omschrijving van de opdracht (doel van de opdracht, gebruiksdoel van de tekst of de dienst, de eisen van de opdrachtgever en de omvang van het werk). Ook staat er in hoeverre medewerking van de opdrachtgever vereist is. Dus welke gegevens deze aanlevert en binnen welke termijn.
C. In de offertes en/of bevestigingen genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Voor spoedopdrachten geldt een opslag van 25%.
D. Wanneer de opdrachtgever de offerte goedkeurt, is er sprake van een opdracht. Deze goedkeuring kan zowel schriftelijk als via e-mail verleend worden. Als geen van beide partijen de opdracht schriftelijk danwel via e-mail bevestigt en DAPPER tekst en web met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 3 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door DAPPER tekst en web mogelijk te maken. Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij gegevens tijdig, helder en volledig aanlevert.

Artikel 4 Openbaarmaking en verveelvoudiging

Voor alle producties geldt: alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de allerlaatste versie te controleren en goed te keuren.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

DAPPER tekst en web kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in teksten indien de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en er zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Als de opdrachtgever te kennen heeft gegeven geen controle te willen uitvoeren, is DAPPER tekst en web niet aansprakelijk voor eventuele fouten. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten over de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever. Te denken valt aan het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens. DAPPER tekst en web kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van derden.

Artikel 6 Concept en eenmalige herziening

Indien na levering van een product correctie of aanvulling nodig is, valt dit onder de afgesproken prijs. Een eenmalige herziening is inbegrepen in elke opdracht. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Tussentijdse wijziging van de opdracht

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek apart geoffreerd worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden. Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is DAPPER tekst en web niet verplicht teksten of producten die nog niet gereed zijn te leveren. DAPPER tekst en web heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 8 Overmacht

In geval van overmacht bij DAPPER tekst en web zal deze daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. De opdrachtgever is daarbij verplicht het wel uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen.

Artikel 9 Vrijwaring

De opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten/producten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit.

Artikel 10 Naamsvermelding

DAPPER tekst en web is te allen tijde gerechtigd om haar naam te laten vermelden in het colofon van de publicatie. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van DAPPER tekst en web openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Tevens staat de opdrachtgever – bij het verlenen van een opdracht – vermelding van bedrijfsnaam en/of opdracht op de website van DAPPER tekst en web toe (dapper-tekstenweb.nl).

Artikel 11 Eigen promotie

Indien niet anders overeengekomen, heeft DAPPER tekst en web de vrijheid om het geleverde product te gebruiken voor de eigen publiciteit of promotie.

Artikel 12 Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van serievervaardiging, DAPPER tekst en web kosteloos een drietal exemplaren van het verveelvoudigde product, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen.

Artikel 13 Betaling

A. Reguliere betalingstermijn
De betalingstermijn van de factuur is dertig dagen, tenzij anders overeengekomen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.
B. Het niet nakomen van betalingsverplichtingen
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door DAPPER tekst en web binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde te gebruiken.
C. Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat DAPPER tekst en web zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
D. Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van DAPPER tekst en web bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.
E. Beƫindigen opdracht
Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van DAPPER tekst en web redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij de opdracht verder vervult, dan heeft DAPPER tekst en web het recht de opdracht neer te leggen, behoudens het recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Artikel 14 Geschillen

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen in onderling overleg. Mocht dit geen uitsluitsel brengen, dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen DAPPER tekst en web en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Naar de homepage